Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Pracovná zdravotná služba -PZS- ENSARA, s.r.o. Piešťany

Úvodná stránka www.ensara.sk

Vážení uchádzači o našu službu,

oslovujeme Vás so snahou poskytnúť Vám komplexnú odbornú poradenskú službu v oblasti ochrany zdravia a dohľadu nad pracovným prostredím zamestnancov na Vašich pracoviskách z hľadiska preventívnych, poradenských, ale aj rehabilitačno - relaxačných služieb.

    Naším cieľom je dosiahnuť, aby prípadné škodlivé faktory nachádzajúce  sa vo Vašom pracovnom prostredí boli vhodnou reguláciou zdravotného rizika odbúravané alebo minimalizované. Aby sa do Vášho pracovného procesu dostali zamestnanci v požadovanej zdravotnej kondícii, s najvyšším štandartom fyzického a duševného zdravia, a aby prípadné škodlivé faktory nachádzajúce sa vo Vašom pracovnom prostredí boli vhodnou reguláciou zdravotného rizika odbúravané alebo minimalizované.

    Našimi kvalitnými službami sa budeme snažiť predísť podozreniam na chorobu z povolania a iných ochorení z práce u Vašich zamestnancov a zabezpečiť Vám požadovanú právnu ochranu v tejto oblasti.

   Prostredníctvom kvalifikovaných členov nášho pracovného tímu v súlade s platnými právnymi predpismi Vám ponúkame:

 • vypracovanie vstupného zdravotno hygienického auditu
 • objektivizáciu škodlivých faktorov
 • vypracovanie kvalifikovaných posudkov o riziku pre jednotlivé faktory pracovného prostredia
 •  zakategorizovanie pracovných činností
 • vypracovanie kvalifikovaných prevádzkových poriadkov pre jednotlivé faktory pracovného prostredia
 • vypracovanie náplne a periodicity lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci
 • vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
 • posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu
 • posúdenie pracovných pozícii z hľadiska ergonómie
 • vypracovanie traumatologického plánu

 

 •   poradenstvo pri vypracúvaní žiadostí a podkladov pre orgány štátnej správy
 •   prednášková činnosť, konzultácie, usmernenia zamerané na škodlivé faktory pracovného prostredia
 •   prednášková činnosť zameraná na zdravý životný štýl 
 •   fyzioterapeutické poradenstvo zamerané na konkrétne pracovné pozície
 •   náplne rekondičných pobytov, rehabilitácií smerom k jednotlivým škodlivým faktorom
 •  vypracovanie a distribúcia informatívnych letákov

 

 •  všeobecné školenia prvej pomoci, kurzy prvej pomoci (školenia prvej pomoci vykonávané osobami odborne nespôsobilými (napr. BOZP technik...), nie sú v súlade s právnymi predpismi -neoprávnený výkon vzdelávania.V prípade kontroly IP na pracovisku môže tento na základe horeuvedených zistení vyvodiť pre zamestnávateľa dôsledky.
 • servisná konntrola lekárničiek - manuál vybavenia lekárničky 

 Všetky uvedené činnosti Vám vieme zabezpečiť bez zmluvného vzťahu, prostredníctvom objednávky.

 Za spoluprácu v riešení otázok ochrany zdravia Vašich zamestnancov Vám vopred ďakujeme.

 

 


 
Kontaktujte nás

Štefánikova 60/A, 921 01 Piešťany
Mobil: 0905 501 309, 0905 946 824
E-mail: pzs@ensara.sk
Kde nás nájdete155120

Úvodná stránka